E - Som lydsignal ( . ) , uttales i radio som “Ekko”. Signalet E betyr “Jeg forandrer min kurs til styrbord". Ett slag på skipsklokka fra utkikken på bakken betyr: "Jeg har observert noe til styrbord"

Ebbe - Fallende sjø, lavvann

Eik - Sterk og holdbar tresort som til alle tider har vært mye brukt til skips- og båtbygging, både til kjøl*, stevner*, knær*, spanter* og hud*

Eke - Østnorsk og svensk betegnelse på pram*. Opprinnelsen til navnet kan være at den uthulede eikestammen, stokkebåten, kan være prammens stamfar

Ekvator - Jordklodens midtlinje, deler kloden i en nordlig og en sørlig halvkule. Se Bredde og Lengde

Ekvipere - Rigge og utruste et skip etter at det har vært opplagt*

Embargo - Beslaglegge et skip, holde det fra å seile på grunn av gjeld eller andre forhold

Embarkere - Ta om bord last/ passasjerer

Ende - Tau. “Enden” av et tau kalles tampen*

Éndekket - Skrog med bare ett dekk

Endevende - Å skifte et tau slik at tampene* kommer motsatt vei for å variere slitasje og belastning

En flute - (Fra.) Betegnelse på orlogsskip hvor kanonene er fjernet og kanonportene står tomme, som hullene på en fløyte

Engelskkutter - Galeasrigget* hurtigseilende kutter* opprinnelig brukt av britiske fiskere i Nordsjøen. Etter overgang til damptrålere ble et stort antall seilkuttere innkjøpt til Norge og Sverige. Den er direkte stamfar til våre norske motordrevne fiskekuttere

Enkeltrodd - Robåt med én roer på hver tofte*

Entre - Klatre, gå om bord

Entrenett - Et løsthengende nett festet mellom skutesiden og underrærne* for å hindre og vanskeliggjøre entreforsøk fra en fiende

Eselhode - Åttetallsformet jernbeslag øverst på undermast* og stang* for føring av stangen ovenfor, på nokken* av baugsprydet for føring av klyverbommen* og på nokken av klyverbommen for føring av jagerbommen* der disse er separate enheter. Det samme som døtshue

Eselmaten - Økenavn på sjømannens madrass. Se "Den døde hesten" , "Donkey´s breakfast"*og Køysekk

Esing - Rekka*, relingen* på en småbåt

Eskadre - En mindre flåte* eller en avdeling av en større flåte

ETA - (Eng.) Established time of arrival, beregnet ankomsttid

ETD - (Eng.) Estab lished time of departure, beregnet avgangstid

Ettermiddagsvakta - Den lange vakta fra kl. 12.00 til kl. 20.00. Deles gjerne i to deler, kjelltørn og plattfot. Se også Dogwatch og Vakt

Ettmål - De 24 timene fra middag (kl. 12.00) den ene dagen til middag dagen etter, da posisjonen beregnes. Utseilte distanser og hastigheter angis som regel i ettmålet. En distanse på 240 nautiske mil* i ettmålet tilsvarer således en gjennomsnittsfart på 10 knop* i et helt døgn

Ex - Tidligere. Angir et skips tidligere navn, som "Lancing" ex "Pereire"