M - Som lydsignal ( _ _ ), uttales i radio som “Mike”. Signalet M betyr “Mitt fartøy er stoppet og ligger stille”

Magermann - Boline* til forre mersseil*

Magnetkompass - Vanlig kompass med kompassnål som viser mot de magnetiske polene. Se også Deviasjon og Misvisning

Mahogny - Eksotisk tresort som brukes mye til innredning. Finere småbåter ble ofte bygget i mahogny. Se Teak

Maksvær - Godt vær med ideell seilvind

Malerskap - Oppbevaringsrom for malersakene om bord

Mane - Om tau, gjøre klar til bruk uten hindringer

Mane tau - Føre et tau i en eller annen retning

Manila, -hamp, -tau - Manila er trevler av en bananplante som dyrkes mye på Filippinene. Den er sterk, kan ikke tjæres* men råtner likevel ikke så lett i sjøvann. Manila kryper sterkt når den blir våt, og kan derfor ikke brukes til stående* rigg men til løpende* rigg, trosser* og slepere*

Mannhull - Hull i dekk, skott eller tanktopp så stort at en person kan krype gjennom

Mannskapet - Den menige delen av et skips besetning*

Manntau - Rekke på en seilbåt, håndrekke av tau. Ved sjøgang strekkes manntau over dekk som rekkverk

Manovar - Eng. Man-of-war. Orlogsmann*, krigsskip

Manøver - Kontrollert bevegelse av skipet

Marconirigg - Det samme som bermudarigg*

Marine - Et lands sjøstridskrefter

Marinemaleri - Et maleri som ofte også inneholder skuter, men hovedmotivet er sjølandskapet, vanligvis av høyere kunsternerisk verdi enn et rent skutebilde*

Marinesoldater - Soldater som ikke er sjømenn, stasjonert om bord i et krigsskip

Marsjere opp rær og seil - På skuter med romslige dekk kan mannskapet heise rær og seil ved å marsjere med fallet* istedenfor å hale hånd over hånd*. Se også Løpe opp rær og seil

Martingal - Se Dolfin og Pyntenettstokk

Mast - Også kalt topp*. En mast kan bestå av ett stykke, pålemast*, som på båter* og mindre skuter. På større skuter er det nødvendig å bygge opp masten av flere deler, undermast* og en eller flere stenger*. En vanlig skværrigget* mast består av undermast, mersestang* og bramstang/røylstang*, sistnevnte gjerne i ett stykke. I clippertiden var det også skyseil*stang over røylstangen. En vanlig gaffelrigget* mast består av to deler, undermast og (merse)stang. Rær*, stag og seil får navn etter den mast eller stang de hører til.

Mastbolt - Forsterkning av et gaffelseil* langs masteliket*. Se Bolt

Mastebånd - Jernringer som legges som forsterkning rundt master av tre

Mastefisk - Solid treklamp, tradisjonelt formet som en fisk, med mastespor, som danner fundament for masten på kjølsvinet* og sprer mastetrykket over flere spant

Mastefuru - Høyt og rett furutre som egner seg til master og rundholter*

Masteknapp - Avrundet skive med skivgatt* plassert på mastetoppen

Mastekrage - Krage av seilduk som legges rundt masta der den går gjennom dekk for å hindre lekkasje

Mastelik - Det liket* som går langs masten på gaffelseil*

Masteringer - Treringer bendslet* til gaffelseilets* mastelik* som holder seilet til masten

Mastheadrig - (Eng.) Rigg på moderne seilbåter der vant*, stag* og barduner* er festet til mastetoppen

Mat - Medhjelper, som båtsmannsmat* og kokksmat*

Matros - Fullbefaren sjømann. Se A.B. Ordet kommer fra gammelnorsk motanautar. Via fransk matenot (matelot) og hollandsk matroos er ordet kommet tilbake i sin nåværende form

Matrosarbeider - Sjømannsarbeider i tauverk

Maure - Tette lekkasjer ved å føre maurtueboss eller sagflis inntil sprekken slik at det suges inn og tetter

Maury, Matthew F. - Amerikansk marineoffiser som utarbeidet oversikter over vind- og strømforhold og laget seilingsinstrukser på grunnlag av dem. Han samlet og systematiserte rapporter fra skipsførere i fart over hele verden. Hans verk ble første gang offentliggjort i 1848.

Mayday - (Eng.) Nødsignal, nødrop i radio. Avledet av fransk “M´aidez”, hjelp meg!

Méd - Peiling til landemerker*

Megatsunami - En meget høy flodbølge som forårsakes av skred, særlig i trange farvann. Det er registrert megatsunamier på 500 meters høyde. Se også Tsunami

Mellomdekk - Tyskendekk*, et helt dekk under hoveddekk. Seilskuter i fraktfart hadde ofte ikke mellomdekk slik at lasterommet dannet ett helt rom

Mellomstagseil - Seil på stagene* mellom mastene på skonnerter*. Kalles også knekkstagseil*

Meridian - Det samme som lengdegrad*

Meridianminutt - Nautisk mil*

Merling - Tynt toslått* garn*, brukes tjæret* eller utjæret. Brukes til bendsler*, taklinger* og andre matrosarbeider*

Merlpren - Merlspiker* med trehåndtak

Merlspiker - Spiss, konisk arbeidsredskap av jern til bruk ved spleising* av tau og vaier*. Se også Pren

Mers - Halvsirkelformet arbeidsplattsform i doblingen* mellom undermasten* og mersestangen*. Se Mast

Mersestang - Stangen som fortsetter over undermasten*. Se Mast

Mersseil - Det seilet som settes på merseråa, det nest nederste råseil* på en fullrigget* mast*. Gjerne delt i nedre og øvre mersseil. Se også Stump

Mersseilskonnert - Det samme som toppseilskonnert*

Mersseilskuling - En vindstyrke som tillater at det bare kan føres til og med mersseil

Mesan - Akterste seil på slettoppere*, akterste gaffelseil på skværriggere* og galeaser*, dog ikke på brigg* der dette seilet heter storgaffelseil eller briggseil

Mesanmast - Akterste mast på slettoppere*, akterste mast på bark*, galeas* og skonnertskip*

Mesanskjøt - Kommando for utskjenking av en dram til mannskapet etter en hard tørn. Se Splice the main brace

Messe - Spiserom

Metall - I skutesammenheng er metall alltid en legering basert på kopper, som messing (kopper og bly) og bronse (kopper og tinn)

Middagshøyden - Den høyden sola har i grader over horisonten ved middag, kl. 12.00, da den står høyest. I overført betydning betegner ordet høydepunktet i f. eks. karrieren eller livet.

Middelhavsfarer - I seilskutetiden var det gjevest å fare på fjerne farvann og minst gjevt å fare i hjemlige farvann. Middelhavet er et typisk mellomstatusområde, verken nært eller fjernt, og en middelhavsfarer er fremdeles betegnelse på en helt gjennomsnittlig person det ikke er noe spesielt ved. Se også Kjeppkina

Midtbolt - Forsterkning av et råseil* på midten. Se Bolt

Midtgording - Gording* plassert midt på råa* for å hale opp råseilet*

Midtskips - Midten av skipet med hensyn til bredden. Master*, gangspill* og baugspryd* er plassert midtskips. Se Langskips

Midtskipsmerke - Et merke på den rattknaggen som tilsvarer roret midtskips når den viser rett opp

Minetømmer - Pit props*, tømmer til støtte i gruveganger. Viktig seilskutelast til England

Misvisning - Kompassfeil som skyldes at de geografiske og magnetiske polene ikke ligger på samme sted. Et magnetkompass* vil alltid vise mot den magnetiske pol

Mollyhawk, Mollyhuk - En mindre art av albatrossene* med svart rygg og svarte vinger

Molo - En fra land utgående kunstig voll eller demning som beskytter havneanlegg mot sjøen

Monitor - Panserskip, oppkalt etter det første som het nettopp Monitor

Monkeygaffel - En liten signal- og flaggaffel i akterste mast*, plassert ved bramsaling* eller -eselhode*

Monsun - Den fremherskende vinden i Det indiske hav. I sommermånedene blåser den fra sørvest, “sommermonsunen”, og om vinteren fra nordøst, “vintermonsunen”. Disse vindene har i to tusen år sørget for stabile transportveier for seilfartøyer i Det indiske hav mellom Afrika og Asia

Monsterbølge - Kjempebølge opptil 30 meter høy. Kan oppstå ved at vind (bølger) og strøm i motsatt retning skaper meget krapp og høy sjø. Men vanligst er at en bølge "stjeler" energi fra bølgene på hver side og dermed blir opptil tre ganger så høy

Moonraker - (Eng.) Råseil* over røyl*, skyseil* og skyscraper*. Typisk for de ekstreme clipperne

Morild - Plankton som lyser ved bevegelse i vannet, i slekt med St. Hansorm

Moring - Fortøyningsbøye solid forankret til havbunnen

Motbør - Motvind, motstand

Motoråttring - Åttring* som har fått installert motor for framdrift

Muse - Legge en surring på en krok for at tauet ikke skal smette av

Mytteri - Opprør om bord der mannskapet overtar skipet mot kapteinens vilje eller nekter å lyde ordre

Mønstre - Stille opp for opprop ved vaktskifte

Mønstre av - Avslutte arbeidsforholdet om bord

Mønstre på - Ta hyre* om bord og undertegne de nødvendige papirene i den anledning

Mønstringskontrakt - Avtale mellom skipet ved kapteinen og mannskapet om ansettelsesforholdet

Målebrev - Skipspapir som inneholder opplysninger om mål og dimensjoner, tonnasje m.v.