P - Som lydsignal ( . _ _ . ), uttales i radio som “Papa”. Signalet P betyr I havn: “Alle personer må begi seg om bord fordi skipet skal avgå”, i sjøen “Deres lanterner er slukket eller brenner dårlig”. Se også Blue Peter

Pagai - En kort åre med et bredt åreblad i hver ende, som en kajakpaddelåre

Pakettbåt - Rask passasjer- og postbåt i rutefart

Palbeiting - Svær trebjelke aktenfor forstevnen*. Står loddrett opp fra kjølsvinet* og danner ofte endeleie for baugsprydet*. Fungerer som pullert*, og står i forbindelse med ankerspillet*

Palme - Hale i et tau med én hånd av gangen, fra eng. Palm, håndflate. Se Hånd over hånd

Pampero - (Spa.) Uvær som opptrer utenfor store elvemunninger i Sør-Amerika, tildels langt til havs. Spesielt beryktet er havområdene utenfor Amazonas- og La Plata-munningene

Pannekakekveil - En flat og nøye oppkveilet “pannekake” av tauverk

Panserhekk - Det samme som krysserhekk*

Panserskip - Orlogsskip* beskyttet av stålplater i forskjellig tykkelse. De første panserskipene hadde plater utenpå trekledningen. Se også Monitor

Papegøyemast - Aktre mast på en yawl*, plassert aktenfor rorstammen

Papegøyeseil - Seil som settes på en papegøyemast*

Papaply - Må ikke brukes om bord

Pargas - Bagasje, oppakning

Part - En ende på et tau. Se Arbeidende part, Fasteparten og Halende part

Partsrederi - Vanlig eierform i seilskutetiden. Hver skute var et selvstendig forretningsforetak. Innskuddet var fordelt på mange parter, typisk var 64, slik at hver partsinnehaver kunne satse forholdsvis små beløp, og det ble dermed liten risiko på hver

Passat, passatvind - Vindsystemer som strømmer mot Ekvator* fra nord og sør, nordostpassaten og sørostpassaten. Fenomenet skyldes at den varme luften ved Ekvator stiger til værs og erstattes av tilstrømmende ny luft

Passatseil - Se Godværsseil og Sommerseil

Patentanker - Betegnelse på stokkløst anker som kan hives inn i ankerklysset*. Arbeidsbesparende, men patentankere har aldri slått helt igjennom på seilskuter

Patentlogg - Logg* med viserinstrument som drives av en propell, giver

Peajacket - (Eng.) Se Pjekkert

Peile - 1) Måle vannstanden i rommet* 2) Måle vinkelen fra skuta til et punkt på land eller sjø ved hjelp av kompass og peileskive* - ta peiling

Peileskive - Innretning med gradinndeling for peiling av vinkler

Pelagisk - Til havs, i åpen sjø langt fra alt land. Se også Offshore

Pelemark - Teredo navalis. En mark som slår seg ned på og spiser seg inn i ubeskyttet treverk i saltvann

Penterline - Line som holder ankeret* oppe under kranbjelken* når det er kattet* opp. Det samme som pertyrline*

Pert, fotpert* - Vaier* spent under et rundholt* til å stå på under arbeid i riggen, henger i ridere*. Se også Ryggpert

Pertyrline - Det samme som penterline* Pigg - 1) Forreste og akterste rom i et skrog, for- og akterpigg, se også Skarpen* 2) Ytterste del av gaffelen*, gaffelnokken*

Piggbarm - Ytterste og øverste hjørne av et gaffelseil*

Piggfall - Det fallet* som heiser piggen*

Pikke - Banke. Pikke rust, banke løs rust med en spesiell pikkhammer

Pinnebrett, -kompass - Et brett med flere hull i bestemte mønstre som det er trukket kompasstreker mellom. I hullene stikkes pinner etter de styrte kursene. En enkel måte å sammenkoble kursene på

Pinneramme - Frivaktsarbeid. Billedramme laget av de pinnene som fulgte med sjøfolkenes skråtobakk

Pinse - Lempe, flytte. Se også Bakse

Pinseben - Stang til å lempe med

Pinse klokka - Stille klokka ved seilas øst- og vestover

Pirat - Sjørøver, se også Kaper

Pitchpine - (Eng.) Svært kvaeholdig furu, brukes som skips- og båtbyggingsmateriale

Pitprops - (Eng.) Minetømmer*. Korte bjelker brukt til avstivning av gruveganger. Viktig seilskutelast, særlig til England

Pjekkert - Eng . peajacket*. Sjømannsjakke, sjøtrøye av blått ullstoff

Plankekina - Det samme som Kjeppkina*

Platekledning - Noe som er belagt med plater over et spante- eller bjelkelag, som skutesiden eller dekket

Plattfoten - Siste del av ettermiddagsvakten* kl. 16.00 - 20.00. Se Vakt

Plattgattet - Med flat akterende, akterspeil*

Platting - Flettet arbeid av tauverk, som matter o.l.

Plattingslått - Tauverk, som loggline*, som er flettet for å strekke seg minst mulig

Platt lens* - Seilas med vinden inn rett aktenfra

Plett - Tallerken til sjøs

Plikt - 1) Forreste og akterste tofte* i båt, for- og akterplikt 2) Nordnorsk for bunntilje*

Plimsoller - (Eng.) Gammel og dårlig skute. Se neste ord

Plimsollmerke - Lastemerke* påmalt skutesiden som angir minste tillatte fribord* i forskjellige farvann* til ulike årstider. Oppkalt etter det engelske parlamentsmedlem Samuel Plimsoll som førte en hard kamp for å bedre kvaliteten og sikkerheten på den britiske handelsflåten på 1870-tallet. Han motarbeidet redere som sendte overlastede, overforsikrede og dårlige skuter til sjøs uten å ta hensyn til mannskapets sikkerhet

Plystring - Strengt forbudt om bord fordi det påkaller uvær. Kan unntaksvis brukes til å skaffe vind i stilla

Pokkenholt - En hard tresort som brukes til jomfruer*, skiver* i blokker* og prener*

Polaker, polakerrigget - Skute med master i ett stykke, pålemaster*

Poop, poopdekk - Akterdekk på handelsskuter. På orlogsskip* et lavt dekk ovenpå akterste del av kvarterdekket*.

Pooped, å bli - Å bli overskylt av akterlig sjø

Port - Åpning i skutesiden for inn- og uttak av last og ballast*. Se Baugport, Kanonport og Fallrepsport

Portmønster - En vanlig måte å male seilskuter på. Mønsteret var svart skansekledning* med svarte “kanonporter”* ned i et bredt, hvitt bånd. Derfra og ned til vannlinjen var skutesiden lys grå eller svart . Mønsteret var en overlevning fra den gang også handelsskuter førte, eller forega å føre kanoner. Se også Nelson-mønster

Portugisisk orlogsmann - En type blæremanet med en hinne stikkende rett opp. Se Bidevindsseiler

Poseidon - Hersker over havene i gresk mytologi, gift med Amfitrite. Tilsvarer den romerske havguden Neptun

Posh - Eng. for snobbete, “fin”. Forkortelse for Port out, starboard home, dvs babord på utreisen, styrbord hjemover på reise til og fra India. Det hadde med lugarens beliggenhet på reise gjennom Rødehavet og Det indiske hav å gjøre, der det gjaldt å ha lugar på skyggesiden for å unngå den verste solvarmen. En slik ordning var av økonomiske grunner forbehold de "fine"

Praie - Anrope, kalle på

Praiehold - Høreavstand

Pram - Sørnorsk klinkbygget* båttype. Åpen*, uten kjøl, plattgattet* med “tryne” forut. Kan unntaksvis forsynes med senkekjøl og rigg. Store prammer kan ha arbeidsfunksjoner som nærmer seg lekterens*. Se også Eke

Prange seil - Føre absolutt alle seil

Premierløytnant - Førsteløytnant*, nestkommanderende på orlogsskip

Pren - Konisk redskap av hardt treverk for spleising* av tauverk. Se Merlspiker og Merlpren

`Prentice - (Eng.) Se Apprentice*

Presse seil - Gå til det ytterste når det gjelder å føre seil

Pressgjeng - Mannskapsstyrke under ledelse av en offiser* utsendt for å skaffe ufrivillig mannskap til marinen

Prest - Prester skulle ikke has om bord i det de resulterte i ulykke og ugunstig vær

Preventer, preventertalje - Tau, talje* som rigges til et rundholt* for å forhindre voldsom svingning eller ufrivillig jibb*. Se også Støttetaljer

Prise - Skip som i krigstid oppbringes* som seilende for eller tilhørende en fiendtlig makt. Se Kaper

Priserett - Den rettsinstansen der erobrede priser med last selges. Overskuddet av
salget fordeles bland offiserer og mannskapet i det skipet som sto for erobringen.

Prison - Engelsk fengsel. Særlig kjent under Napolens-krigene da norske sjøfolk satt i "prisonen", som var utrangerte orlogsskip innredet som fengsel, jfr. Terje Vigens skjebne

Puller, pullert - Solid jernbeslag på dekk eller kai til belegging* av trosser m.v.

Purre ut - Vekke og kalle mannskap på dekk

Pynteknop - Knop* som er kunstferdig og dekorativ. En pynteknop kan ha både praktiske og dekorative formål

Pyntenett - Nett for sikring av mannskap under arbeid på baugspryd*/klyverbom*

Pyntenettstokk, -streber* - Se Dolfin, Martingal

Pyttingbolt - Jernbolt som holder undervantene*

Pyttingvant - Utovergående vant* fra en ring rundt undermast* og stang* opp til mers* og saling*, ofte laget av jernstenger. På større skuter er pyttingvantene utstyrt med vevlinger* for å lette entring* over merset*. Se også Bjønnehull og Kjerringhull

Pøs - Bøtte

Pålemast - Mast laget av ett tømmer, i ett stykke. Se Polaker

Pålespryd - Baugspryd* og klyverbom* bygget i ett stykke

På veggen - Uttrykk for at rærne* er brast* så meget langskips* som mulig under bidevindsseilas